Przejdź do treści
Znajdujesz się: Deklaracja dostępności
imieniny: Joanny i Zuzanny
24 maja 2024
Czcionka duża - powiększenie  Czcionka średnia - powiększenie  Czcionka standardowa  Widok standardowy  Widok dla słabowidzących 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

30.03.2021

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.folusz.dps.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2009-02-11.


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu informuje, że strona internetowa na której zamieszczana jest niniejsza deklaracja dostępności, fukcjonująca pod adresem www.folusz.dps.pl, nie będzie dalej rozwijana i będzie służyć jako strona archiwalna. Pozostaną na niej treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań oraz nieuaktualniane lub niepoddawane przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji. Wszyskie treści wykorzystywane do reazlizacji bieżących zadań zostaną opublikowane na stronie www.dpsfolusz.pl lub dpsfolusz.bip.gov.pl

Treści publikowane na tej stronie są zgodne z wymogami WCAG 2.0 (Podwójne A), a nie WCAG 2.1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zdjęcia nie posiadają opisów. Treści prezentowane na stronie mają możliwość powiększania czcionki, zminy kontrastu, a po stronie można poruszać się z wykorzystaniem wyłącznie klawiatury. Strona jest przyjazna dla programów odczytujących treści.Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Adamski, e-mail: www@dpsfolusz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134413076. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 


Informacje na temat procedury odwoławczej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna


Do budynku głównego prowadzi brama wjazdowa od strony drogi Folusz-Jasło. Główne drzwi wejściowe znajdują się przy bramie wjazdowej od strony parkingu. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wszystkich osób poruszających się na wózkach po DPS w Foluszu. Budynek spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Dla osób z niepełnosprawnościami są zabezpieczone podjazdy po których mogą poruszać się osoby na wózkach. Na wszystkie kondygnacje Domu można wjechać za pomocą wind oraz platform schodowych z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy, pracownicy jak i odwiedzający.

Dom wyposażony jest w toalety dla osób z niepełnosprawnościami które znajdują się na parterze przy klatkach schodowych, oraz na piętrach poszczególnych budynków.

 


Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na terenie DPS w Foluszu znajdują się oznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 1 miejsce znajduje się na parkingu przy głównej bramie wjazdowej, 2 miejsce znajduje się na wewnętrznym parkingu za pawilonem nr 5.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do wszystkich pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym, który jest wyposażony w uprząż .Osoba taka powinna posiadać odpowiedni certyfikat potwierdzający szczepienia weterynaryjne a osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za wyrządzone szkody przez psa asystującego.


W budynku niema pętli indukcyjnych i informacji głosowych.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, znajduje się przy wejściach.« powrót